Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế y tế hoặc quan tâm đến những vấn đề về kinh tế y tế ở Việt Nam.

msc-health-economincs-masters-overview-cc

Hình minh hoạ (Nguồn: york)

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam

Khái niệm

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam có tên gọi tiếng Anh là Vietnam Health Economics Association - VHEA.

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế y tế hoặc quan tâm đến những vấn đề về kinh tế y tế ở Việt Nam.

Nhằm mục đích: đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của ngành y tế, của các đơn vị trong lĩnh vực kinh tế y tế.        

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng; công khai, minh bạch; tự chủ về tài chính; tuân thủ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Hội.

Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Y tế về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động.

Nhiệm vụ của Hội

- Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

- Tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, khả năng sáng tạo trong trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học về kinh tế y tế.

- Tổng kết những bài học kinh nghiệm trong thực hiện những nhiệm vụ của hội viên thuộc các đơn vị trong lĩnh vực kinh tế y tế.

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia đánh giá các chính sách liên quan đến kinh tế y tế để đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan tới các hoạt động đầu tư, phát triển ngành y tế.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức về khoa học kinh tế y tế cho hội viên.

- Hợp tác quốc tế về các vấn đề kinh tế y tế theo qui định của pháp luật.

(Tài liệu tham khảo: Điều lệ Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam, Giới thiệu chung Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam,  2010, Trang thông tin điện tử Hội Khoa học kinh tế y tế Việt Nam)