Thành viên của Hội gồm các nhà quản lý có kinh nghiệm