Nhiều hoạt động dưới hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước