Vietnam Health Economics Association - VHEA

Nhiều hoạt động dưới hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước

Thành viên của Hội gồm các nhà quản lý có kinh nghiệm