14 October 2020

Ở Việt Nam, trong bối cảnh nguồn lực dành cho y tế ngày càng trở nên khan hiếm, quỹ bảo hiểm y tế phải bao phủ ngày càng nhiều dịch vụ y tế thì Đánh giá công nghệ y tế cần được phát triển và ứng ụng trong quá trình hoạch định chính sách y tế, chính sách bảo hiểm y yế. Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu rõ nhiệm vụ quan trọng của hệ thống y tế là “Xây dựng các tiêu chuẩn và triển khai công tác đánh giá công nghệ y tế để xác định các can thiệp y tế có hiệu lực, chi phí thấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ y tế”

Để thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua Bộ Y tế đã thực hiện một số các hoạt động tập trung vào một số nội dung như:

  • Xây dựng và ban hành tiêu chí yêu cầu về bằng chứng đánh giá công  nghệ y tế trong xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
  • Xây dựng hướng dẫn về đánh giá công nghệ y tế; hướng dẫn giành cho người chuẩn bị báo cáo và hướng dẫn giành cho Hội đồng thẩm định để đánh giá báo cáo.
  • Triển khai xây dựng Mạng lưới đánh giá kinh tế Dược nhằm kết nối giữa Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, Sở Y tế, cơ sở KCB với chuyên gia kinh tế y tế đến từ các Viện, Trường, Hội, Trung tâm nghiên cứu, các công ty Dược phẩm.

Trong quá trình xây dựng Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT, lần đầu tiên, Bộ Y tế đã chính thức ban hành bộ nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục. Trong đó, yêu cầu bắt buộc các đơn vị phải cung cấp báo cáo đánh giá tác động ngân sách và khuyến khích cung cấp bằng chứng chứng minh về chi phí – hiệu quả của thuốc đối với các thuốc đề xuất bổ sung mới vào Danh mục. Nhờ đó, đã lựa chọn được thuốc thực sự cần thiết cho nhu cầu điều trị, bảo đảm quyển lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế.

Trong thời gian tới, việc sử dụng bằng chứng đánh giá công nghệ y tế trong xây dựng chính sách bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là mang tính khuyến khích mà sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là đối với các thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đề xuất bổ dung mới vào Danh mục. Bộ Y tế đã và đang phối hợp với các Bộ ngành lien quan xây dựng Dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó cũng nhấn mạnh việc xây dựng các gói quyền lợi bảo hiểm y tế cần dựa trên các bằng chứng đánh giá công nghệ y tế.

Để việc xây dựng chính sách y tế đặc biệt là xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế có những thay đổi mang tính đột phá, ngày càng minh bạch, dựa trên bằng chứng khoa học rõ ràng, đảm bảo lợi ích hài hòa của tất cả các bên liên quan, bảo đảm khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế thì việc xây dựng phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế là rất cần thiết và quan trọng, trong đó tiền đề đầu tiên cần được tập trung xây dựng là hệ thống cơ sở dữ liệu đầu vào đầy đủ, chính xác và thống nhất. Hội thảo sẽ là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và các đại biểu trong nước, cùng nhau chia sẻ, thảo luận về các nội dung liên quan đến chủ đề quan trọng này và đạt được các mục tiêu của hội thảo sau:

  1. Chia sẻ những kết quả về xây dựng các cơ sở dữ liệu đầu vào và sử dụng trong các nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam – Kế hoạch hoàn thiện trong thời gian tới.
  2. Đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống đánh giá công nghệ y tế và xin ý kiến để xây dựng Đề án phát triển hệ thống.

< Một số hình ảnh tại hội nghị

Tags: 

Bình luận

a

a